Algemene voorwaarden

Behoudens bijzondere vermeldingen zijn onze facturen op hun datum contant te betalen te Zegelsem op onze maatschappelijke zetel of door overschrijving op de op de factuur vermelde rekening. Bij niet-betaling van onze facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. 

Wij zijn gerechtigd, onverminderd de uitoefening van welkdanige andere rechten aanspraak te maken op een schadevergoeding in geval van laattijdige betaling van huidige factuur. Rekening houdend met de moeilijkheid tot gedetailleerde begroting van deze schade, komen de partijen overeen de schade te begroten op 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 20 dagen na postdatum per aangetekend schrijven worden medegedeeld aan de maatscahppelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de huidige factuur beschouwd als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.

Voor iedere betiwisting aangaande huidige factuur zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Oudenaarde bevoegd.